Anunțuri sesiune de finanțare 2015


ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA SESIUNII DE FINANŢARE 2015 DIN TIMBRUL ARHITECTURII PENTRU PROIECTE CULTURALE ALE FILIALELOR, PENTRU ANUALE DE ARHITECTURĂ ȘI PENTRU ITINERARE DE EXPOZIȚII ALE FILIALELOR

25, 26 aprilie 2015 - evaluare proiecte

16 aprilie 2015 - termen limită de depunere a proiectelor

Ordinul Arhitecților din România organizează sesiune de selecție, evaluare și finanțare din timbrul arhitecturii a proiectelor/programelor culturale, anualelelor de arhitectură și itinerarea de expoziții ale Filialelor teritoriale. Sesiunea se organizează în perioada 25-26 aprilie 2015.

Pentru sesiunea de finanțare 25-26 aprilie 2015, documentațiile de solicitare a finanțării se vor înainta la secretariatul Ordinului Arhitecților din România, în pachet închis și în dublu exemplar, până cel târziu în data de 16 aprilie 2015, orele 17,00, inclusiv data poştei. Documentaţia se va depune, direct sau prin poştă, la Ordinul Arhitecţilor din România, str. Arthur Verona nr. 19, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010312

Suma scoasă la finanțare pentru sesiunea 25-26 aprilie 2015 este de 950.000 lei, din care

- 300.000 lei pentru programe/proiecte culturale;

- 500.000 lei pentru anuale de arhitectură;

- 150.000 lei pentru itinerarea de expoziții.

 • Programele/proiectele culturale și itinerarea de expoziții, pentru care se solicită finanţare, pot fi de interes local, regional, naţional sau internaţional în domeniile: arhitectură, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi promovarea publică a arhitecturii, dezvoltare durabilă, diversitate culturală, patrimoniu cultural, intervenţie culturală.
 • Întocmirea documentației pentru solicitarea finanțării, evaluarea, selecția și acordarea finanțării se realizează potrivit prevederilor Normelor metodologice interne privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii, disponibile și pe site-ul Ordinului Arhitecților din România.
 • Documentația fiecărui proiect/anuale/itinerare de expoziție, în dublu exemplar, conține:

- cererea de finanțare, completată corect și la toate rubricile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice;

- bugetul de cheltuieli, inclusiv sursa veniturilor pentru acestea, completat corect potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice;

- nota de fundamentare a bugetului;

- certificatul fiscal, care acoperă cerințele de la art. 5 lit. d) și e) din normele metodologice;

- dovada din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care programele/proiectele culturale, anualele de arhitectură și itinerarea de expoziții nu se organizează la sediul/sediile filialei/filialelor;

- dovada că au deschis un cont bancar special pentru efectuarea tuturor operaţiunilor financiare care se efectuează din sumele provenite din timbrul arhitecturii.

Se interzice includerea unor concursuri de arhitectură, amenajare urbană și peisagistică în cadrul proiectelor culturale sau anualelor de arhitectură depuse. Nu pot fi incluse în programele/proiectele culturale itinerările de expoziții, dar realizarea unei expoziții de arhitectură este acceptată pentru că face parte din categoria proiecte culturale (itinerarea este altceva).

FILIALA/FILIALELE CARE NU POT ACCESA FINANȚARE ÎN SESIUNEA 25-26 APRILIE 2015

Filiala/filialele care au obținut finanțare de la OAR în sesiunile anterioare, nu au efectuat decontul și contractul de finanțare a expirat, fără a se fi încheiat act adițional.

PROCEDURA DE ACORDARE A FINANȚĂRII:

1.  Documentația incompletă a fiecărui program/proiect cultural, anuală de arhitectură sau itinerare de expoziție va fi respinsă de către comisie.

2.  În termen de cel mult 10 zile după data de 26 aprilie 2015 se vor comunica rezultatele.

3.  În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării rezultatelor filiala/filialele care nu a/au primit finanţare pot formula contestaţie la comisie.

4.  Comisia de selecţie, evaluare şi acordare a finanţării va hotărî soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acesteia/acestora. Hotărârea comisiei este definitivă.

5.  După expirarea termenului de soluţionare a posibilelor contestaţii, alocarea sumelor se va face prin hotărâri ale forurilor de conducere ale OAR, potrivit prevederilor Normelor metodologice şi, ulterior, se vor putea încheia contractele de finanţare în termen de cel mult 30 de zile. În cazul în care filiala, beneficiară a finanțării, nu semnează contractul de finanțare în termen de 30 de zile se consideră că finanţarea nu a fost acceptată pentru programul/proiectul cultural, anuala de arhitectură sau itinerarea expoziției respectiv/respective.

_________________________________________________________________________________

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA SESIUNII DE FINANŢARE 2015 DIN TIMBRUL ARHITECTURII PENTRU PROIECTE EDITORIALE

9, 10 mai 2015 - evaluare proiecte

24 aprilie 2015, orele 17.00 - termen limită de predare a proiectelor

1. Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) organizează sesiunea de finanţare a proiectelor editoriale (cărţi şi reviste) din timbrul arhitecturii în perioada 9-10 mai 2015.

2. Suma scoasă la finanțare pentru sesiunea 9-10 mai 2015 este de 500.000 lei, din care 300.000 lei pentru carte şi 200.000 lei pentru reviste.

3. Principiul acordării finanțărilor nerambursabile pentru cărți și reviste este acela de a subvenționa cumpărătorul și nu editura.

4. Poate solicita finanţare nerambursabilă orice editură sau revistă cu activitate în domeniul arhitecturii şi al disciplinelor conexe, numai pe bază de parteneriat cu OAR sau cu o filială a acestuia.

5. Pentru un titlu de carte, o editură nu poate solicita mai mult de 20% din suma de 300.000 lei.

6. O revistă poate solicita finanțare pentru cel mult 4 numere anuale şi nu mai mult de 15% din suma de 200.000 lei pentru fiecare număr.

7. Data limită de depunere a documentaţiei de solicitare a finanţării este 24 aprilie 2015, orele 17,00, inclusiv data poştei.

8. Documentaţia completă se depune în 2 (două) exemplare, în pachet închis, la sediul OAR – fie direct, fie prin poştă.

9. Documentaţia se depune direct sau transmite prin poştă la adresa: Ordinul Arhitecţilor din România, str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010312. Trimiterea prin poştă trebuie să fie înainte de orele 17.00 din data de 24 aprilie 2015.

10.  Documentaţia privind proiectul editorial (carte sau revistă), va conţine:

 • cererea de finanțare, completată corect și la toate rubricile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii; Normele metodologice sunt disponibile pe site-ul OAR;
 • fişa de calcul economic-antecalcul, completată corect, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7A din Normele metodologice;
 • declaraţia reprezentantului legal al editurii/revistei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 din Normele metodologice - nu este în incapacitate de plată, nu are conturi blocate, etc.;
 • dovada existenţei surselor proprii/atrase pentru realizarea proiectului;
 • dovada existenţei surselor proprii/atrase pentru realizarea proiectului editorial;
 • catalog editorial, privind publicaţiile din domeniul arhitecturii şi disciplinelor conexe, din anul 2014, în cazul editurilor;
 • ultimele 2 numere, în cazul revistelor;
 • copie a contractului prin care editorul a obţinut drepturile de autor în vederea editării titlurilor pentru care solicită finanţare; în cazul reeditării unui titlu, editorul va preciza ediţia/ediţiile anterioare (după caz), indiferent de editura la care s-a publicat ediţia anterioară.

11.  Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi selectate de comisie pentru a fi evaluate.

ATENȚIE LA FIȘA ANTECALCUL:

a)    la pct. 1, cheltuielile directe, cheltuielile de manoperă includ și plata salariilor cuvenite personalului direct implicat în realizarea proiectului editorial și includ, în suma brută, toate contribuțiile angajatului și angajatorului; trebuie trecute acele sume brute care reprezintă efectiv timpul lucrat de către angajat, reprezentând aportul său la proiectul editorial pentru care se solicită finanțare și nu la alt proiect editorial;

b)    trebuie bine completată fișa de antecalcul pentru că în nicio situație suma totală achitată beneficiarului finanțării nu poate depăși suma totală aprobată, chiar și în condițiile în care cheltuielile eligibile totale reale depășesc cheltuielile eligibile estimate.

CINE NU POATE APLICA ÎN SESIUNEA 9-10 mai 2015:

Editura sau revista care a obţinut finanţare în sesiunile anterioare, dar nu a efectuat decontul final, iar durata contractului de finanțare expiră până la data de 5 martie 2015 și nu s-a încheiat act adițional înainte de această dată.

PROCEDURA DE ACORDARE A FINANŢĂRII:

 1. După data de 10 mai 2015, în termen de cel mult 10 zile, comisia de evaluare şi acordare a finanţării va comunica rezultatele.
 2. În termen de cel mult 10 zile de la comunicarea rezultatelor se pot formula contestaţii către OAR.
 3. În termen de 5 zile o comisie special constituită prin hotărâre a Consiliului naţional va soluţiona contestaţiile. Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.
 4. După finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor, Colegiul director va aproba prin hotărâre alocarea finanţărilor.
 5. După emiterea hotărârii de alocare a finanţării se încheie contractul de finanţare cu OAR în termen de cel mult 30 de zile. Se consideră că finanţarea nu a fost acceptată în cazul în care solicitantul finanţării nu semnează contractul în termenul de 30 de zile.

_____________________________________________________________________________________

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA SESIUNII DE FINANŢARE 2015 DIN TIMBRUL ARHITECTURII  A PROIECTELOR CULTURALE ALE ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL ARHITECTURII

16, 17 mai 2015 - evaluare proiecte

6 mai 2015, orele 17.00 - termen limită de predare a proiectelor

1. Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) organizează sesiune de selecţie, evaluare şi finanţare, din timbrul arhitecturii, a proiectelor culturale ale organizațiilor neguvernamentale. Sesiunea se organizează în perioada 16-17 mai 2015. Suma scoasă la finanțare este de 300.000 lei. 

2. Organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul arhitecturii (asociații sau fundații) pot accesa fonduri din timbrul arhitecturii numai dacă au încheiat un parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România sau cu o filială/mai multe filiale a/ale Ordinului Arhitecților din România.

3. Întocmirea documentației pentru solicitarea finanțării, evaluarea, selecția și acordarea finanțării se realizează potrivit prevederilor Normelor metodologice interne privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii, disponibile și pe site-ul Ordinului Arhitecților din România.

4. Termenul limită de depunere, la pachet închis și în dublu exemplar, a proiectelor culturale este data de 6 mai 2015, orele 17:00, inclusiv data poştei. Documentaţia completă se depune direct sau prin poştă la adresa: Ordinul Arhitecţilor din România, str. Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010312. Documentaţia de solicitare a finanţării se poate depune direct sau prin poştă, la adresa menţionată mai sus. Trimiterea prin poştă trebuie să fie înainte de orele 17.00 din data de 6 mai 2015.

5. Proiectele culturale pentru care se solicită finanţare pot fi de interes local, regional, naţional sau internaţional în domeniile: arhitectură, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi promovarea publică a arhitecturii, dezvoltare durabilă, diversitate culturală, patrimoniu cultural, intervenţie culturală.

6. Documentaţia proiectului cultural, în două exemplare, cuprinde:

a)    cererea de finanțare, completată corect și la toate rubricile, este prevăzută în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii, indicate la pct. 3;

b)    bugetul de cheltuieli al proiectului cultural se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind finanţarea de programe şi proiecte culturale, precum şi proiecte editoriale finanţate din sume colectate din timbrul arhitecturii; pe fiecare exemplar al bugetului se consemnează denumirea proiectului cultural;

c)    nota de fundamentare a bugetului general al proiectului cultural; documentul nu trebuie să fie unul în termeni generali, ci o justificare concretă a fiecărei categorii de cheltuieli;

d)    dovada (certificat fiscal la zi) că solicitantul finanţării nu are restanţe financiare la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate sau alte bugete;

e)    dovada (actele) din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile în care se organizează activităţile proiectului cultural, în cazul în care acestea nu se organizează la sediul solicitantului;

f)    dovada că au deschis un cont bancar special pentru efectuarea tuturor operaţiunilor financiare care se efectuează din sumele provenite din timbrul arhitecturii.

 1. În cazul în care cheltuielile prevăzute în buget vor fi suportate şi din alte surse, în afara celor solicitate din timbrul arhitecturii, se va depune o dovadă din care să rezulte acest lucru.
 2. Întreaga documentaţie de solicitare a finanţării, în două exemplare, se va depune în pachet închis. Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi selectate de comisie pentru a fi evaluate.
 3. Se interzice includerea unor concursuri de arhitectură, amenajare urbană şi peisagistică în cadrul proiectelor culturale depuse.

ATENȚIE:

a)     cererea de finanțare trebuie completată, având în vedere următoarele:

 • la pct. 1 se completează datele ONG-ului, care solicită finanțarea;
 • la pct. 3 se completează obiectivele urmărite prin proiect, în corelație cu obiectivele prevăzute în statutul asociației sau fundației;
 • la pct. 6 se completează cu datele bugetului asociației sau fundației;
 • la pct. 7 asociația sau fundația va indica exact caracterul proiectului;
 • la pct. 16 se completează criteriile de evaluare în raport cu obiectivele propuse pentru proiectul cultural;
 • cererea de finanțare va fi semnată de președintele asociației sau fundației și se va aplica ștampila. 

b)     bugetul de cheltuieli eligibile:

 • sumele solicitate trebuie încadrate corect în categoriile de cheltuieli;
 • pentru capitolele 5 și 6 trebuie respectate procentele.

CINE NU POATE APLICA ÎN SESIUNEA 16-17 mai 2015:

 1. Asociațiile și fundațiile care nu au în obiectul de activitate, prevăzut în statut, activități în domeniul arhitecturii.
 2. Asociațiile și fundațiile care au beneficiat de finanţare de la Ordinul Arhitecților din România în sesiunile anterioare și nu au efectuat decontul final, în condițiile în care contractul de finanțare a expirat până la data de 9 martie 2015.

 PROCEDURA DE  ACORDARE A FINANŢĂRII:

 1. După 17 mai 2015 vor fi anunţate rezultatele în cel mult 10 zile.
 2. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării rezultatelor solicitanţii care nu au primit finanţare pot formula contestaţie la comisie.
 3. Comisia de selecţie, evaluare şi acordare a finanţării va hotărî soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acesteia/acestora. Hotărârea comisiei este definitivă.
 4. După expirarea termenului de soluţionare a posibilelor contestaţii, alocarea sumelor se va face prin hotărâri ale forurilor de conducere ale OAR şi, ulterior, se vor putea încheia contractele de finanţare.

Informaţii suplimentare:

Ordinul Arhitecţilor din România

Tel/fax: 021 317 26 34; 021 317 26 35;

Mobil 0728 872 150

office@oar.org.ro