24.06.2016

Pentru susținerea procesului de transformare și eficientizare a OAR, au fost formulate o serie de recomandări pe care OAR să le aibă în vedere pentru îmbunătățirea organizației.
Analiza structurii organizaționale și a guvernanței, a evidențiat următoarele inițiative de îmbunătățire prioritare:
- Reducerea numărului de foruri de conducere și implementarea unui mecanism de coordonare a lor;
- Implementarea unor mecanisme de monitorizare și coordonare a Filialelor;
- Stabilirea unor indicatori de performanță /rezultate pentru forurile de conducere;
- Stabilirea unor structuri care să permită specializarea angajaților;
- Eliminarea suprapunerilor grupurilor de lucru pe subiecte / teme de interes național.

 

16.06.2016

Pentru adaptarea modelului viitor de organizare la nevoile specifice profesiei și membrilor, luni, 30 mai 2016, O.A.R. Național a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții locali, Președinții aleși ai Filialelor teritoriale O.A.R., ca pas absolut necesar pentru definirea viitoarei structuri organizatorice.
 
Întâlnirea a fost una dintre metodele prin care procesul, intrat deja de o lună în cea de-a doua etapă de definire a modelului viitor, își propunea să colecteze informații privind specificul local.

Așa cum am mai menționat și în comunicatele anterioare, această a doua etapă a procesului de transformare și eficientizare trebuie să se încheie cu propunerile pentru optimizarea celor cinci arii incluse în proiect, respectiv: structură organizatorică, guvernanță, servicii și membri, procese și proceduri, roluri și responsabilități, inclusiv stabilirea unui sistem de evaluare a performanței.

Structura organizatorică se impunea a fi prima arie tratată dintre cele cinci anterior menționate, întrucât viitorul model va trebui să influențeze un sistem de guvernanță care să susțină definirea și alocarea de roluri și responsabilități clare la nivel de organizație, cu un mediu de control intern care să reducă semnificativ riscul unor potențialele conflicte de interese prin separarea clară a rolurilor privind sarcinile de inițiere, planificare, execuție, monitorizare și control.

Întâlnirea de lucru a demarat cu introducere realizată de către Președintele O.A.R., domnul arh. Șerban Țigănaș, care a reafirmat principiile de la care se poate porni spre o îmbunătățire a organizării actuale, printre care: predictibilitate, transparență, simetrie și evaluare, adecvarea ambițiilor la resurse, alocarea eficientă a resurselor, justețea recompenselor pentru contribuții, coordonare, omogenitatea calității serviciilor, o structură logică și flexibilă în același timp, eficientă și economică, folosirea tehnologiilor informatice de evidență și comunicare.
 
A urmat o prezentare generală, făcută de KPMG, a stadiului procesului și a principalelor observații rezultate din etapa de analiză.


 
În cea de-a doua parte, discuția s-a concentrat pe design-ul organizațional, pornind de la principii de bună practică în organizare și orientarea spre crearea unui cadrul care să permită accesarea nediferențiată calitativ a serviciilor de către membri, independent de Filialele de apartenență ale acestora.

Au fost colectate structurat opinii prind rolul filialelor în relația cu membrii, autoritățile locale, comunitatea locală și profesia, principiile care ar trebui să stea la baza structurii organizatorice în viziunea fiecărui Președinte de Filială O.A.R, precum și opinii referitoare la posibilele scenarii de organizare, cu avantajele și dezavantajele aferente fiecărui model. Concluziile discuției au oferit o serie de direcții generale pentru etapa design care urmează să detalieze și să definească modul în care va funcționa pe viitor OAR.


 
Vă vom ține la curent în continuare cu evoluția proiectului și așteptăm din partea dumneavoastră reacții. Reamintim faptul că principiul de bază este accesarea nediferențiată de către membri  a unor servicii performante calitativ, motiv pentru care contribuția dumneavoastră este importantă în această etapă și nu numai.

10.06.2016

A treia sub-etapă de analiză din cadrul procesului de transformare și eficientizare a fost colectarea și analiza gradului de încărcare a personalului OAR.

02.06.2016

În cadrul inițiativei de transformare și eficientizare a OAR au fost identificate și descrise atât procesele de realizare a serviciilor OAR cât și procesele care susțin activitatea de zi cu zi (contabilitate, IT etc).

Procesele de realizare a serviciului au în vedere relația directă cu membrii și deservirea nevoilor directe ale acestora.

Procesele care susțin activitatea de zi cu zi, sunt cele de suport pentru realizarea serviciilor și au în vedere demersurile interne ale organizației pentru desfășurarea normală a activității.

Pentru înțelegerea proceselor desfășurate de către OAR, acestea au fost analizate atât la nivel Național, cât și la nivel de Filială prin identificarea și documentarea activităților, responsabililor și a sistemelor utilizate. După discuții ample cu responsabilii identificați și revizuirea documentației existente, principalele procese documentate au fost transpuse în diagrame schematice.

 

În același timp, raportul de analiză a OAR include 95 de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor și a activității de zi cu zi. Aceste recomandări au fost clasificate de către consultant în funcție de importanța lor (ridicată, medie și scăzută).

Pentru procesele desfășurate de către organizație au fost identificate ariile generale de îmbunătățire, cum ar fi creșterea gradului de consecvență a activităților sau monitorizarea modului de desfășurare, precum și îmbunătățiri specifice conform cu principiile de optimizare a proceselor.

Obiectiv de proces:

Eficientizarea activităților OAR atât în relația cu membrii (de exemplu prin oferirea unui timp de răspuns mai bun) cât și în modul de realizare a activităților suport.

Plecând de la practica curentă se va stabili un mod consecvent de realizare a activităților astfel încât să se asigure eficiență în realizarea serviciilor pentru membri, indiferent de organizația de care aparțin.

 

27.05.2016

În cadrul inițiativei de transformare și eficientizare a OAR au fost identificate și descrise atât procesele de realizare a serviciilor OAR cât și procesele care susțin activitatea de zi cu zi (contabilitate, IT etc).

 Procesele de realizare a serviciului au în vedere relația directă cu membrii și deservirea nevoilor directe ale acestora.

 Procesele care susțin activitatea de zi cu zi, sunt cele de suport pentru realizarea serviciilor și au în vedere demersurile interne ale organizației pentru desfășurarea normală a activității.

 

19.05.2016

Pentru susținerea procesului de transformare și eficientizare a OAR, au fost analizate mai multe structuri organizatorice ale unor instituții similare din Europa, în special din Germania, Marea Britanie și Franța. Această analiză s-a desfășurat pentru inventarierea și posibila replicare de bune practici ce aduc un plus de valoare pentru membri.

În urma analizei comparative a organizațiilor internaționale similare au fost identificate puncte tari atât în modul de organizare al acestora, cât și în modul de adresare a nevoilor membrilor.

Pentru definirea noului model de funcționare, OAR poate utiliza și combina diferite elemente identificate în cadrul celor trei organizații analizate, dar cu o abordare dominantă, conformă cu viziunea organizației, colectată în etapele anterioare, disponibilă pentru consultare aici sau pe site-ul OAR.

________________________________________________________

 

13.05.2016

‪#‎OARseTransformă‬ Începând de luna aceasta, OAR a intrat în etapa de definire a modelului viitor din cadrul procesului de transformare și eficientizare.

 

________________________________________________________

 

OAR SE TRANSFORMĂ

proces de eficientizare și transformare organizațională

aprilie 2016

Ordinul Arhitecților din România a demarat recent un proces de îmbunătățire a activității (procesul de  transformare/eficientizare), prin care își propune să răspundă cât mai concret nevoilor membrilor săi.

Prima etapă din cadrul acestui proces a constat în identificarea nevoilor organizației, cu susținerea partenerului de proiect Ensight Management Consulting. Toate părțile interesate din OAR (angajați, foruri de conducere, membri și instituții interesate) au fost implicate în derularea etapei de identificare a nevoilor de organizare/eficientizare a OAR.

Informațiile au fost consolidate și sintetizate în cadrul Sumarului de ambiții – Analiza nevoilor organizației, care poate fi consultat mai jos.

În paralel, a fost construită și Harta de Transformare, o reprezentare grafică în timp și sumarizare a activităților planificate în cadrul procesului de transformare/eficientizare OAR, de asemenea disponibilă mai jos.

 

OAR - SUMAR AMBIȚII - ANALIZA NEVOILOR ORGANIZAȚIEI

HARTA DE TRANSFORMARE (EFICIENTIZARE) A OAR

COMUNICAT PARTENERIAT OAR_KPMG

 


______________________________________________

iulie 2014

Ordinul Arhitecților din România a realizat o serie de studii și cercetări și este în curs de finalizare a mai multor instrumente de lucru destinate următoarelor planuri: 

1. arhitecților, membri ai Ordinului, pentru exercitarea profesiei 

2. filialelor Ordinului, pentru buna gestiune a datelor și comunicarea eficientă cu membri 

3.instituțiilor de învățământ superior, facultăților de arhitectură, pentru construirea strategiilor educaționale și relaționarea cu piața profesiei

4. Ordinului, pentru fundamentarea strategiilor menite să contribuie la construirea unui cadru adecvat exercitării profesiei de arhitect